Kafka Kochi

Kafka = Crop top en crêpe de soie et tulle rebrodé / Kochi = Jupe taille haute en crêpe de soie.

Kafka = Crop top in silk crepe and embroidered tulle / Kochi = High-waisted skirt in silk crepe.